Slovníček

A

Nová verze písně nebo skladby inspirované originálním dílem

Soubor administrativních a obchodních aktivit souvisejících s katalogem děl nebo jednotlivými díly autora, tj. registrace děl u kolektivní správy, registrace autorských práv, vydávání všech typů licencí buď přímo, prostřednictvím kolektivní správy anebo zástupce nebo nabyvatele autorských práv, shromažďování licenčních poplatků a distribuce autorských honorářů a veškerých dalších odpovědností souvisejících s užitím hudebního díla a / nebo zvukového záznamu.

Profesionál v hudebním průmyslu, který je zodpovědný za dohled nad financemi a autorskými právy k písni nebo katalogu. Primární rolí administrátora je chránit autorská práva k písním, vydávat licence, vybírat generované odměny a vyplácet autorské honoráře autorům skladeb.

Aranžér je autor orchestrace skladby, vytváří a rozepisuje například party smyčcových nebo dechových nástrojů, partitury pro větší orchestr atd. Nezřídka tyto dovednosti nejsou vlastní autorům skladby. Aranžér není producent, který určuje celkový charakter a dojem z hudebního díla.

Autorské právo je právo plynoucí ze zákona a vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. Zahrnuje výlučná práva osobnostní a výlučná práva majetková. Autor má právo rozhodnout o zveřejnění díla, a má právo dílo užít, což znamená právo dílo rozmnožit, rozšiřovat originál či ho pronajímat, sdělovat veřejnosti, nebo vystavovat originál či rozmnoženiny svého díla.

B

Blanket license (termín v AJ, pozn. aut.) je typ licence, která je vydávána kolektivní správou a která umožňuje uživateli hudby přehrát všechny skladby, které tato správa zastupuje. Uživatel obvykle platí roční poplatek. Tato licence je typická pro kluby, televize a rozhlasové stanice. Výše honoráře je obvykle otázkou pravidelného vyjednávání příslušných orgánů a zahrnuje individuální synchronizační licenci za každé užití.

C

CMO  (termín Collective Management Organization v AJ, pozn. aut.) je v angličtině termín používaný pro kolektivní správu mimo USA. Jejich prací je registrovat, sledovat a vybírat licenční poplatky, které jsou generovány z děl vlastníků práv, a vyplácet autorské honoráře podle procentuálních podílů. Podmínky se liší v závislosti na území, zejména pokud jde o výběr mechanických licenčních poplatků.

Cue sheet (termín v AJ, pozn. aut.) je dokument vytvořený produkční společností audiovizuálního díla (např. filmu, televizního pořadu), který uvádí seznam hudby použité v tomto díle a s ním související informace. Cue listy jsou zaslány příslušným kolektivním správám, a ty pak vybírají a vyplácí licenční honoráře.

Č

Jedná se o autorské honoráře, u nichž kolektivní správce není schopen identifikovat autora písně a honorář mu vyplatit, a které putují do tzv. černé skříňky (termín v AJ, pozn. aut.). Autoři, kterým nemohou být vyplaceny autorské honoráře, jsou v angličtině označováni jako „ztracení“ autoři, zejména pokud jde o mezinárodní výplatu mechanických licenčních poplatků.

D

Smluvní dohoda, při které skladatel uzavírá smlouvu o administrativě s vydavatelem. V tomto uspořádání skladatel platí správní poplatek vydavateli nebo správci. Vydavatel obvykle poskytuje pouze administrativní služby a nenabízí žádné další kreativní služby. Mezi takové dohody patří tradičně nazývaná dohoda o co-publishing, dohoda o dílo a exkluzivní smlouvy o psaní písní (songwriting).

Duševní vlastnictví je právní pojem definující konceptuální produkt, který má komerční hodnotu a zahrnuje tvůrčí vyjádření a znalosti. Může být chráněn autorskými právy, patenty, ochrannými známkami a zákony o obchodním tajemství. (Více informací na webových stránkách Světové organizace duševního vlastnictví.)

E

Typ smlouvy, ve které skladatel převádí výkonná práva na písně napsané na základě takové dohody na vydavatele a jako odměna jsou mu vypláceny pravidelné zálohy.

F

Fair use (termín v AJ; v ČR “bezúplatná zákonná licence”, také “univerzální licence”) je pojem popisující výjimku nebo omezení jinak výlučných práv udělených držiteli autorských práv k tvůrčímu dílu, kdy třetí strana může použít materiál chráněný autorskými právy omezeným způsobem a to i bez výslovného souhlasu držitele práv – např. komentář, kritika, zpravodajství, účely výuky, archivace atd.

H

Mechanické licenční poplatky (termín v AJ, pozn.aut.) mají v USA pevnou sazbu, avšak na zahraničních územích se obvykle vyplácí jako procenta z velkoobchodní ceny (6-12%) . Zahraniční mechanická práva jsou vydavateli placena za prodej skladeb chráněných autorskými právy na cizích územích. Jsou shromažďovány místními správami, jako je GEMA (Německo) nebo SDRM (Francie), a pokud nejsou vybrány americkým autorem ve stanoveném časovém období, jsou distribuovány místním vydavatelům jako součást příjmu z černé skříňky.

Hudební supervizor (v AJ Music Supervizor) je osoba odpovědná za výběr hudby použité v audiovizuální produkci – filmu nebo televizním pořadu. Hudební supervizor je často také zodpovědný za získání potřebných licencí pro vybranou hudbu.

Hudební dílo je píseň nebo hudební skladba.

I

IPI je devítimístné číslo, které se používá k jedinečné identifikaci skladatele nebo vydavatele. V roce 2001 databáze IPI nahradila databázi CAE, ale tato dvě čísla se stále používají zaměnitelně. Držiteli práv je přiděleno číslo IPI, když mu je uděleno členství v kolektivní správě (PRO). Číslem IPI není ID člena nebo číslo jeho účtu.

Interaktivní stream je definován jako stream, který nevyžaduje, aby posluchač stáhl soubor k poslechu nahrávky. Umožňuje posluchači poslouchat podle libosti a tím generuje mechanické licenční poplatky. Interaktivní streamovací platformy platí jak mechanické licenční poplatky, tak poplatky za výkon (např. Spotify), neinteraktivní platformy platí pouze licenční poplatky za výkon (např. Pandora).

K

Katalog je soubor děl, který spravuje skladatel nebo vydavatel.

Kolektivní správa (v AJ termín “Performing Rights Organization”) je subjekt, který jménem skladatelů a hudebních vydavatelů vybírá honoráře a licenční poplatky. PRO inkasují poplatky za veřejně vysílanou hudbu, ať už je to v televizi, na webových stránkách, v klubech a restauracích, v rádiu atd. Poté platí svým registrovaným autorům.

L

Ohlášení kolektivnímu správci o změně stavu nebo nové skutečnosti, v AJ se používá termín Letter of Direction. Je to formální oznámení kolektivní správě, které ji informuje, že vydavatel přebírá administrativní kontrolu nad katalogem autora/ů nebo skladatele/ů.

Licence je termín, označující dohodu o užití hudebního díla nebo audiovizuálního projektu. Licence k synchronizaci uděluje právo užití hudební skladby v audiovizuálním díle a licence pro užití masteru uděluje právo užít hudební záznam (master) v audiovizuálním díle.

Licence k užití masteru je licence k vytváření reprodukcí tohoto záznamu.

Licenční poplatky za Micro-Sync se vztahují k autorským honorářům generovaným při synchronizaci hudby s vizuálním obsahem nebo obsahem vytvářeným uživateli. Takové použití může generovat jak výkonné, tak mechanické licenční poplatky v závislosti na tom, kde k použití dojde. Například video na YouTube, když je monetizováno, generuje obojí, ale televizní vysílání generuje pouze licenční poplatky z výkonných práv.

Poplatky za tištěnou hudbu jsou generovány prodejem tištěných not, hudebních notací nebo textů. Tyto licenční poplatky se vyplácejí přímo vydavateli. Liší se v závislosti na formě tisku, tzn. digitální nebo fyzický tisk.

Také známá jako smlouva o publishing je smlouva mezi vydavatelem a autorem, skladatelem písní, nebo textařem.

M

ISRC je 12místný kód složený z písmen a čísel, který se používá k identifikaci jedinečného zvukového záznamu. Jedna skladba může mít mnoho kódů ISRC pro každý remix, úpravu nebo záznam. Vydavatelé, kolektivní správy a hudební platformy používají kódy ISRC, aby dokázali propojit nahrávku a skladbu, podle které je nahraná. ISRC je obvykle přidělen labelem nebo distributorem.

ISWC je 11místný kód složený z písmen a čísel, který slouží k identifikaci jedinečného hudebního díla. Píseň má pouze jeden ISWC, zatímco aranže, úpravy nebo překlady dostávají svůj vlastní jedinečný kód ISWC. Přidělují je kolektivní správy, když jsou u nich díla registrována.

Master je hlavní, původní záznam skladby, ze kterého jsou pořizovány všechny následující záznamy. Mastery jsou kontrolovány labelem, skladby jsou kontrolovány vydavatelem. Autorské právo k hlavní nahrávce je znázorněno symbolem Ⓟ, což znamená „phonogram“.

Zákon o modernizaci hudby v roce 2018 v USA přepracoval sazby, za které byli skladatelům vypláceny mechanické licenční poplatky, a MLC (termín Mechanical Licensing Collective v AJ, pozn.aut.) se stalo řídícím orgánem odpovědným za stanovení zákonných sazeb těchto poplatků. Nahrazuje radu pro honoráře z autorských práv CRB, což byli 3 Američtí soudci volení do této rady. Společnost MLC je také oprávněna poskytovat všeobecné licence pro streamovací služby, a její existence strukturálně zlepšuje výběr licenčních poplatků a vyplácení držitelům práv.

Mechanická je licence, kterou držitel práv ke skladbě hudebního díla uděluje třetí straně nebo osobě k vytvoření coveru, reprodukci nebo ukázce.

Mechanická práva jsou práva plynoucí z mechanické licence k reprodukci a distribuci hudebních skladeb (písní) chráněných autorskými právy na CD, deskách, kazetách, vyzváněcích tónech, trvalým digitálním stažením, interaktivních streamech a dalších digitálních formách.

Mechanické licenční poplatky (termín v AJ, pozn. aut.) se získávají reprodukcí děl chráněných autorskými právy v digitálním a fyzickém formátu. Výpočet mechanických licenčních poplatků je regulován MLC (Mechanical Licensing Collective) a skladateli se vyplácí za skladbu prodanou, staženou nebo přehranou v určitých digitálních formátech.

Music publishing je business, který chrání a promuje autorská práva k písním a vybírá autorské honoráře generované z užití těchto autorských práv. Zajišťuje, že skladatelé dostanou spravedlivou odměnu, když třetí strany užijí jejich dílo, tedy předmět jejich duševního vlastnictví.

N

Vydavatelství, která jsou nezávislá na největších světových hudebních vydavatelstvích a labelech.

Nevyzvednuté nebo nesprávně přidělené autorské honoráře, které nemůže kolektivní správa vyplatit vlastníkovi autorských práv. K tomu dochází z velké části proto, že skladby nejsou správně zaregistrovány nebo chybí kontaktní údaje.

O

Odvozené dílo je založeno na již existujícím díle, a to ve formě jeho překladu, dramatizace, beletrizace, reprodukce umění, zkrácené nebo zhuštěné verze nebo podobné adaptace díla. Zákon o autorských právech určuje, že držitel původních autorských práv může udělit právo na vytvoření odvozeného díla.

Odměny z užití práv jsou generovány veřejným provozováním díla nebo vysíláním hudebního díla. Může to znamenat přehrání skladby v rádiu, v televizi, v barech a nočních klubech, atd. Tyto licenční poplatky jsou vybírány kolektivními správami a organizacemi kolektivní správy na mezinárodní úrovni.

P

Povinná licence (termín v AJ, pozn. aut.) je licence, která je výjimkou z amerického zákona o autorských právech a která uděluje povolení komukoli, kdo si přeje použít dílo skladatele, aniž by jim autor sám toto povolení udělil. Tato licence je poskytována kabelové televizi vysílané na PBS (systém veřejného vysílání), u jukeboxů, pro digitální výkon záznamů, jako jsou zvukové záznamy a digitální nahrávky.

Typ licence, která je výjimkou z amerického zákona o autorských právech a která uděluje povolení tomu, kdo si přeje znovu nahrát skladbu, která již byla komerčně vydána. Zákon o autorských právech definuje pouze zákonnou sazbu, kterou umělec zaplatí vydavateli. (Povinná mechanická licence je termín v AJ, pozn. aut.)

DSP, např. Amazon nebo iTunes, je subjekt, který poskytuje digitální služby v ekosystému dalších poskytovatelů služeb a spotřebitelů. V zásadě řídí všechny interakce online a tyto služby jsou využívány prostřednictvím mobilního zařízení.

Porušení práv je nelicencované užití díla podléhajícího autorským právům, a tedy porušení výlučných práv držitele těchto práv. V hudebním průmyslu to znamená např. porušení práva dílo užít a právo sdělovat ho veřejnosti atp.

Pasivní synchronizace je také známá jako příchozí synchronizace, kdy skladatel může uzavřít dohodu sám a ponechat si 100% příjmů.

Producent je osoba, která je odpovědná za dokončení produktu, například písně nebo alba. Producenti alb se starají o všechny administrativní a kreativní aspekty procesu.

Právo na sdělování díla veřejnosti je definováno jako provozování díla živě na veřejném místě nebo na jakémkoliv místě, kde je podstatný počet osob mimo běžný okruh rodiny a známých, nebo představení díla ve formě přenosu nebo jinou formou pomocí zařízení, pro veřejnost, bez ohledu na to, zda jej přijímají v době výkonu nebo v jiném čase.

Licenční smlouva přiznává hudebnímu vydavateli podíl na výnosech z výkonu práv a v závislosti na typu smlouvy to může znamenat získání podílu na majetkových právech na určitou dobu, dokonce na dobu neurčitou jako v tradiční smlouvě s vydavatelem, nebo ve specifikované dohodě o vlastnickém podílu a podílu na výnosech z výkonu práv jako např. ve smlouvě o co-publishing.

Prodej alb je vyčíslení prodaných fyzických a / nebo digitálních záznamů.

Právu k synchronizaci je právo povolit užití záznamu hudebního díla v audiovizuálním díle (film, televizní program, hudební video, videohra, reklama). Licence na synchronizaci umožňuje autorům a vydavatelům přijímat licenční poplatky za práva k synchronizaci.

Odměna z licence k synchronizaci je obvykle jednorázová částka vyplacená vydavateli – skladateli nebo hudebnímu vydavateli – za povolení použít skladbu synchronizovanou s (audio)vizuálními obrazy. Kromě licenčního poplatku za synchronizaci generuje vysílání takového filmu nebo programu licenční poplatky za výkon, vyplácené skladateli nebo vydavateli.

Jedná se o podíl vlastnictví díla, počítaný ve formě procent, který je připsán autorovi nebo skladateli díla.

R

Registrace autorských práv je zápis, uvádějící datum vzniku díla a jeho obsah. Vlastník autorských práv je tímto chráněn proti porušení svých práv nebo plagiátorství a může pořizovat kopie (rozmnoženiny) díla.

Nepřidělené licenční poplatky, které čekají na výplatu vlastníkům autorských práv, se nazývají retroaktivní licenční poplatky. Pokud skladba není správně zaregistrována nebo nejsou k dispozici kontaktní údaje, licenční poplatky jsou po určitou dobu uloženy, dokud se nedostanou do černé skříňky.

S

Skladatel je člověk, který skládá hudbu a melodii.

Skladba je hudební obsah a text a je předmětem duševního vlastnictví. Tento termín se nevztahuje na nahrávku hudebního díla.

Typ smlouvy s vydavatelem, ve které skladatel převádí určité procento svých práv na vydavatele. Předmětem této dohody jsou administrativní a kreativní služby. Skladateli se obvykle vyplácí záloha na jejich honoráře.

Osoba, která vedle skladatele pracuje na autorském díle nebo k němu přispívá.

Společné dílo je hudební dílo, které má více než jednoho autora.

Sousedící práva (termín “Neighbouring Rights” v AJ, pozn.aut.)jsou veřejná práva na výkon spojená s majetkovými právy k hlavní nahrávce. Jsou podobná veřejným právům na výkon spojeným se skladbou. Sousedící práva se vztahují k labelům nebo výkonným umělcům (na rozdíl od skladatelů nebo vydavatelů). Jsou generovány ze satelitního nebo digitálního rádia, nikoli z interaktivního digitálního vysílání. Uznání těchto práv v širším smyslu se v různých zemích liší. Národy, které podepsaly Římskou úmluvu o ochraně výkonných umělců, producentů zvukových záznamů a rozhlasových organizací z roku 1961, je uznávají i v pozemním rádiu, zatímco USA ne.

Sirotčí díla a díla chráněná autorským právem, kde vlastníka nelze identifikovat nebo najít.

Skladatel nebo vlastník majetkových práv může uzavřít smlouvu se správcem majetkových práv, aby jeho jménem řídil veškeré licencování a výběr příjmů z výkonu práv.

Sazba za prodej skladby je sazba mechanických honorářů generovaná distribucí nebo stažením písničky a je vyplácena za každý kus vydavateli. Obecně je v hudebním průmyslu tendence ke spravedlivějšímu přerozdělování licenčních poplatků a od stanovené zákonné sazby jsme se posunuli k sazbě vyjednavatelné. 

Sampling je užití části stávajícího zvukového záznamu a jeho začlenění do nového zvukového záznamu. K užívání části zvukového záznamu je nutné mít licenci, často také licenci k užití kompozice. Tato technika se stala populární díky hip hopové hudbě v 70. letech, později se rozšířila do elektronické hudby.

Skladatel je profesionální autor textů a skladeb písní.

Podíl představuje procentuálně vyčíslený podíl na vlastnictví majetkových práv, které každý spoluautor dostane v případě spoluautorství nebo společné práce na konkrétní skladbě.

List podílů (v AJ se používá termín “Splitsheet”) je dokument, který popisuje, kdo je spoluautor, a jaká procenta k dílu má. Je to důležitý dokument, který je třeba vytvořit pro každou skladbu, kterou napíšete, než ji budete komerčně publikovat.

Sub-vydavatel, kterému je přiděleno právo spravovat skladby mimo území prvotního vydavatele.

Užití hudby v audiovizuálních projektech. Synchronizace se konkrétně týká užití písně v televizi, filmech, reklamách nebo videohrách / počítačových hrách.

Jedná se o typ smluvní situace, kdy skladatel skládá hudební dílo a nezachová si k němu autorská práva ani majetková práva k vydání. Situace jako tyto jsou běžné ve filmu, televizi nebo reklamě, kdy produkční společnosti často najímají skladatele, aby psali konkrétně pro daný projekt. Skladateli se platí poplatek a autorská práva si ponechává produkční společnost.

S

No data was found

T

Tantiéma je platba generovaná na základě užití hudby. Jedná se o termín používaný v music publishingu k označení příjmu získaného užitím písně, včetně prodeje alba, digitálního stahování, streamů, rozhlasových přehrání atd.

U

Pojem “užití díla” podle autorského zákona znamená právo na rozmnožování díla a rozšiřování jeho originálu, jeho pronájem, půjčování, vystavování nebo sdělování veřejnosti. Autor sám nebo prostřednictvím vydavatele dílo může licencovat a pobírat autorské honoráře, které dílo generuje.

UGC je termín používaný k popisu jakékoliv formy obsahu, jako je video, blog, diskusní příspěvky, digitální obrázky, zvukové soubory nebo jakákoli jiná forma média, která je vytvořena uživatelem a zpřístupněna veřejně, v rámci online komunity.

V

Existují určitá díla, která nepodléhají ochraně duševního vlastnictví. Jedná se o díla ve veřejné doméně a kdokoli je může užít k jakémukoli účelu, aniž by skladateli platil poplatky. K tomu může dojít, když platnost autorských práv vypršela, když jde o státní správu nebo z jiných důvodů.

Vlastník autorských práv má právo rozhodnout o zveřejnění díla. Má právo udělit svolení je změně nebo zásahu do svého díla. Má právo dílo užít, tedy rozmnožovat, sdělovat dílo veřejnosti, a další majetková práva podle Autorského Zákona, například právo na odměnu atp.

W

No data was found

Z

V souvislosti s publishingem je záloha platbou, kterou vydavatel vyplácí umělci předem na základě podepsané smlouvy a poté vybírá autorské odměny (tantiémy) do výše vyplacené zálohy. Po dosažení výše zálohy začne umělci vyplácet jeho honoráře.

Zákon o modernizaci hudby je právní předpis, jehož cílem je řešit finanční záležitosti umělců, skladatelů a vydavatelů prostřednictvím aktualizací předpisů o licenčních poplatcích generovaných z online streamovacích služeb a dalších prodejů.